İbrahim surəsi

14:37

Ey Rəbbimiz! Mən əhli-əyalımdan bə´zisini (İsmaili və anası Hacəri) Sənin Beytülhəramının (Kə´bənin) yaxınlığında, əkin bitməz bir vadidə (dərədə) sakin etdim. Ey Rəbbimiz! Onlar (vaxtlı-vaxtında, lazımınca) namaz qılsınlar deyə belə etdim. Elə et ki, insanların bir qisminin qəlbləri onlara (Kə´bənin ziyarətinə, əhli-əyalıma mərhəmət göstərməyə) meyl etsin. Onlara (bu yerin ağaclarının) meyvələrindən ruzi ver ki, (ne´mətinə) şükür edə bilsinlər!