İbrahim surəsi

14:28

(Ya Rəsulum!) Məgər Allahın ne´mətini küfrə dəyişənləri (Allaha nankor olan Qüreyş kafirlərini) və ümmətini ölüm yurduna sövq edənləri görmürsənmi?