İbrahim surəsi

14:11

Peyğəmbərləri onlara cavab verərək demişdilər: "(Bəli) biz də sizin kimi adi bir insanıq. Lakin Allah Öz bəndələrindən dilədiyinə ne´mət (peyğəmbərlik) bəxş edər. Allahın izni olmadan biz sizə heç bir dəlil (mö´cüzə) gətirə bilmərik (buna qüdrətimiz çatmaz). Mö´minlər yalnız Allaha təvəkkül etsinlər!