Huməzə surəsi

104:2

O kimsə ki, mal yığıb onu dönə-dönə sayar (çoxaldar).