Hud surəsi

11:110

Biz Musaya kitab (Tövrat) verdik və onun (Qur´anın) barəsində də ixtilaf düşdü (yəhudilərin bə´zisi isə inanmadı). Əgər Rəbbindən öncə bir söz (ilahi hökm, təqdir) olmasaydı (cəza qiyamətə saxlanılmasaydı), şübhəsiz ki, (hələ dünyada ikən) işləri bitmişdi. (Ya Rəsulum!) Həqiqətən, onlar (yəhudilər və ya Məkkə müşrikləri) onun (Qur´anın) barəsində də şəkk-şübhədədirlər!