Hicr surəsi

15:1

Əlif, Lam, Mim, Ra! Bunlar (mükəmməl ilahi) Kitabın və açıq-aydın (mö´cüzə olan) Qur´anın ayələridir.