Haqqə surəsi

69:9

Fir´on da, ondan əvvəlkilər də, alt-üst olmuş Mö´təfikə əhli (Lut qövmü) də günah (xəta) törətmişdilər.