Fussilət surəsi

41:2

(Bu Qur´an) mərhəmətli, rəhmli (olan Allah) tərəfindən nazil edilmişdir.