Fəth surəsi

48:23

(Ya Peyğəmbər!) Allahın əvvəldən qoyduğu qayda-qanun (adət) belədir. Sən Allahın qayda-qanununda (adətində) heç vaxt bir dəyişiklik görə bilməzsən! (Həmişə peyğəmbərlər və mö´minlər qalib gəlmiş, kafirlər isə məğlub olmuşlar).