Fəcr surəsi

89:8

(Elə bir qövm ki) məmləkətlər (əhli) arasında onun kimisi yaradılmamışdı.