Fəcr surəsi

89:29

(Əməlisaleh) bəndələrimin zümrəsinə daxil ol!