Əraf surəsi

7:196

Şübhəsiz ki, mənim hamim Kitabı (Qur´anı) nazil edən Allahdır. O, əməlisalehlərə himayədarlıq edər!