Əraf surəsi

7:193

Siz onları (müşrikləri və ya bütləri) doğru yola də´vət etsəniz, sizə tabe olmazlar. İstər onları də´vət edin, istər susun - birdir (onlar üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur).