Əraf surəsi

7:136

Biz də ayələrimizi yalan hesab edib onlardan qafil olduqları (onlara e´tinasız yanaşdıqları) üçün (Fir´on əhlindən) intiqam alaraq onları dənizdə batırdıq.