Əraf surəsi

7:135

Elə ki, əzabı bir müddətə onlardan götürdük, dərhal (əhdi) pozdular.