Əraf surəsi

7:104

Musa dedi: "Ey Fir´on! Mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir peyğəmbərəm!