Ənkəbut surəsi

29:50

(Müşriklər: ) "Bəs nə üçün Rəbbindən ona (başqa peyğəmbərlər kimi) mö´cüzə nazil olmadı?" - dedilər. (Ya Rəsulum!) De: "Mö´cüzələr ancaq Allahın əlindədir. Mən isə sadəcə olaraq (insanları Allahın əzabı ilə) açıq-aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm!"