Ənkəbut surəsi

29:47

(Səndən əvvəlki peyğəmbərlərə necə kitab nazil etmişdiksə) Qur´anı da sənə belə nazil etdik. (Abdullah ibn Salam kimi) kitab (Tövrat) verdiyimiz şəxslər ona (Qur´ana) inanırlar. Bunlardan (Məkkə camaatından) da inananlar var. Bizim ayələrimizi yalnız kafirlər inkar edərlər!