Ənkəbut surəsi

29:44

Allah göyləri və yeri haqq olara (lazımınca) yaratdmışdır. Həqiqətən, bunda (bu yaradılışda) mö´minlər üçün bir ibrət vardır!