Ənbiya surəsi

21:96

Nəhayət, Yə´cuc-Mə´cüc (səddinin) açılıb (dağılıb) onlar hər tərəfdən (alçaq və yüksək təpələrdən) sür´ətlə (məhşərə) axışdıqları zaman;