Ənbiya surəsi

21:88

Biz onun (Yunisin) duasını qəbul buyurduq və (balığın qarnından çıxartmaqla) onu qəmdən qurtardıq. Biz mö´minlərə belə nicat veririk!