Ənbiya surəsi

21:72

Biz ona (İbrahimə) İshaqı, üstəlik Yə´qubu da bəxş edib onların hamısını saleh kimsələr etdik.