Ənam surəsi

6:37

(Məkkə müşrikləri) dedilər: "Məgər ona (Peyğəmbərə) Rəbbindən bir mö´cüzə endirilməli deyildimi?" De: "Allah mö´cüzə endirməyə qadirdir. Lakin onların çoxu (belə bir mö´cüzə göndərildikdə onu inkar edəcəkləri təqdirdə başlarına gələcək müsibət və fəlakəti) bilməz!