Əla surəsi

87:4

O Rəbbin ki, (torpağı yarıb ondan yamyaşıl) otlar çıxartdı.