Əla surəsi

87:2

O Rəbbin ki, (hər şeyi) xəlq etdi və nizama saldı.