Əla surəsi

87:19

İbrahimin və Musanın kitablarında!