Əla surəsi

87:18

Həqiqətən, bu deyilənlər (Qur´andan) əvvəlki kitablarda mövcuddur -