Əhqaf surəsi

46:12

Ondan (Qur´andan) əvvəl Musanın (İsrail oğullarına, mö´minlərə) rəhbər və mərhəmət olan kitabı (Tövrat) var idi. Bu (Qur´an özündən əvvəlki ilahi kitabları) ərəb dilində təsdiq edən, zalımları (Allahın əzabı ilə) qorxutmaq və yaxşı əməl sahiblərinə (Cənnətlə) müjdə vermək üçün olan bir Kitabdır!