Cinn surəsi

72:13

Doğrusu, biz hidayət yolunu göstərəni (Qur´anı) dinlədiyimiz zaman ona iman gətirdik. Kim Rəbbinə iman gətirsə, nə (yaxşı əməllərinin mükafatını) əskilməsindən, nə də haqsızlığa mə´ruz qalmaqdan (başqasının günahlarının ona yüklənməsindən) qorxar.