Casiyə surəsi

45:2

Kitabın (Qur´anın) nazil edilməsi yenilməz qüvvət, hikmət sahibi (olan Allah) tərəfindəndir.