Buruc surəsi

85:6

O zaman onlar (xəndəklərin) kənarında oturub,