Buruc surəsi

85:19

Xeyr, kafir olanlar (səni və Qur´anı) elə hey təkzib etməkdədirlər.