Bəqərə surəsi

2:97

(Ya Rəsulum!) Cəbrailə düşmən olan kimsəyə de ki, onu (Qur´anı) özündən əvvəlkiləri (Tövratı və İncili) təsdiqləyici, mö´minlər üçün isə hidayət və müjdəçi olaraq Allahın izni ilə sənin qəlbinə o nazil etmişdir.