Bəqərə surəsi

2:92

Musa sizə açıq-aydın dəlillər (mö´cüzələr) gətirmişdi. Siz isə onun ardınca (Musa Tur dağına getdikdən sonra) buzova sitayiş edərək (özünüzə) zülm etdiniz.