Bəqərə surəsi

2:73

Belə olduqda Biz: "(Kəsilmiş inəyin) bir parçasını ona (qatili bilinməyən ölüyə) vurun!" - dedik. (Onlar da vurdular və ölü dirildi). Allah (bütün) ölüləri bu qaydada dirildər və sizə Öz mö´cüzələrini göstərər ki, ağla gəlib (bunu) dərk edəsiniz.