Bəqərə surəsi

2:4

O kəslərki, sənə göndərilənə (Qur´ana) və səndən əvvəl göndərilənlərə (Tövrat, İncil, Zəbur və s.) iman gətirir və axirətə də şəksiz inanırlar,