Bəqərə surəsi

2:140

Yoxsa siz İbrahimin, İshaqın, Yə´qubun və onun övladının (nəslinin) yəhudi və ya xaçpərəst olduqlarını iddia edirsiniz? Allah sizin nə etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir.