Ali İmran surəsi

3:84

(Ya Rəsulum!) Söylə: "Biz Allaha, bizə nazil olana (Qur´ana), İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yə´quba və onun oğullarına nazil edilənə, Rəbbi tərəfindən Musa, İsa və (sair) peyğəmbərlərə verilənlərə inandıq və onların heç birini bir-birindən ayırmırıq. Biz yalnız Ona (Allaha) təslim oluruq!"