Ali İmran surəsi

3:3

Sənə özündən əvvəlkiləri (səmavi kitabları) təsdiq edən Kitabı (Qur´anı) haqq olaraq O nazil etdi. Tövratı da, İncili də O endirdi.